Privacy policy

Ameleo respecteert uw privacy en leeft met de grootste zorg de geldende GDPR-wetgeving (2016/679) na. In overeenstemming met deze Europese wetgeving informeren we u graag over hoe ons bedrijf met uw persoonsgegevens omgaan. Door het gebruik te maken van onze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze privacy policy zoals hierna beschreven.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u steeds bij ons terecht. Spreek ons zeker persoonlijk aan. Maar u kunt ook

 • een e-mail sturen naar privacy@ameleo.be, of
 • een brief posten naar Ameleo – Diestsevest 32, 1A – 3000 Leuven,
 • ter attentie van de “Verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens“.

Vermeld telkens de referentie “PRIVACY”.  We doen er alles aan om u tijdig van antwoord te dienen, maar moeten bij elk verzoek conform de wet natuurlijk ook ùw identiteit verifiëren en vragen daarvoor bij voorbaat uw medewerking.  Om zeker te zijn van uw identiteit voegt u bij uw vraag een kopie van uw identiteitskaart (eID).

Opgelet! Maak in deze kopie uw pasfoto, het kaartnummer, het rijksregisternummer en de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan de eID-achterzijde) zwart of onleesbaar.

Mocht u alsnog niet tevreden zijn met de wijze waarop we uw verzoek behandelen kunt u contact opnemen met de GBA: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Ameleo kan specifieke persoonsgegevens van u verwerken met de volgende doelbinding en rechtsgrond;

 • Primair voor onze dienstverlening aan u; vanuit contractuele noodzakelijkheid
 • Commerciële activiteiten ten einde zaken met u te kunnen doen; vanuit gerechtvaardigd belang of met uw uitdrukkelijke toestemming
 • Uw bezoek aan onze website; vanuit uw uitdrukkelijke toestemming
 • Het vervullen van onze financiële en wettelijke verplichtingen; vanuit wettelijke verplichting

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens zover deze rechtmatig verkregen zijn, door u rechtstreeks aangereikt werden of door u publiekelijk bekend werden gemaakt.  Voor alle persoonsgegevens die wij niet noodzakelijkerwijze moeten verwerken in het kader van de correcte uitvoering van onze dienstenovereenkomst of vanwege onze wettelijke verplichtingen kan u te allen tijde kiezen uw rechten uit te voeren via de hierboven beschreven kanalen.

Wat met gevoelige persoonsgegevens en gegevens van minderjarigen?

Ameleo verzamelt in geen geval gevoelige gegevens (bijvoorbeeld: ras, gezondheid, politieke opvattingen, levensbeschouwelijke overtuigingen, seksuele voorkeuren of uw gerechtelijk verleden).

Gezien het strikt B2B karakter van onze dienstverlening hebben wij tevens niet de intentie om gegevens van minderjarigen te verzamelen. We kunnen echter niet uitsluiten dat een minderjarige onze website bezoekt en raden de ouders of voogden aan nauw betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van de minderjarige om te voorkomen dat deze gegevens onbedoeld door ons verwerkt worden. Mocht u als ouder of voogd overtuigd zijn dat persoonsgegevens van een minderjarige via onze website verzameld zouden zijn verzoeken wij u graag contact te met ons op te nemen via de hierboven aangegeven kanalen.

Wat met geautomatiseerde besluitvorming?

Ameleo gebruikt uw persoonsgegevens niet in het kader van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit betekent dat voor elk besluit dat gebeurlijk genomen dient te worden op basis van uw persoonsgegevens finaal zal genomen worden door tussenkomst van een natuurlijk persoon van ons bedrijf.

Hoelang bewaren we de verzamelde persoonsgegevens?

Ameleo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de specifieke doelbinding. In de regel bewaart Ameleo uw persoonsgegevens slechts zolang dit strikt noodzakelijk is voor een goede dienstverlening, nazorg en omwille van referentiedoeleinden in de context van garantie of dispuut met betrekking tot onze dienstverlening. Persoonsgegevens, die verwerkt worden in commerciële of louter relationele context verwerkt worden kennen een maximale bewaartermijn van 3 jaar. Het is echter mogelijk dat bepaalde van uw persoonsgegevens omwille van wettelijke bewaarverplichtingen langer bewaard moeten worden. Alle persoonsgegevens waarvan de wettelijke bewaartermijn verstreken is worden vernietigd of geanonimiseerd.

Met welke partijen wisselen we persoonsgegevens uit?

Ameleo deelt in principe nooit persoonsgegevens met derden;

 • Behoudens dit vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst in het kader van onze dienstverlening (vb. onze consultants, die met de uitvoering betrokken zijn).
 • Behoudens met de externe boekhouder en de overheid in het kader van het vervullen van onze wettelijke financiële en fiscale verplichtingen,
 • Behoudens met onze IT-providers en website-hoster vanwege de door onze gebruikte/aangekochte IT-, web- en opslagoplossingen en de functionele en technische ondersteuning, die wij van deze partijen ontvangen in het kader van de goede werking van deze systemen? Dit type uitwisselingen zijn noodzakelijk om de werking van Ameleo in het kader van het leveren van diensten te ondersteunen.

Deze noodzakelijke uitwisseling gebeurt steeds onder strikt contractueel of bij wet vastgelegde voorwaarden, waarbij verwerkersovereenkomsten minstens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid garanderen. Ameleo blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In uitzonderlijke omstandigheden én conform de wet kan Ameleo door gemachtigde instanties opgelegd worden specifieke persoonsgegevens kenbaar te maken.  Als zulks zich zou voordoen zullen wij steeds uw rechten maximaal respecteren én, zover wettelijk toegestaan, u informeren van dergelijke gelasting.

Zijn uw persoonsgegevens veilig bij ons?

Ameleo neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen op vlak van continuïteit, integriteit en beschikbaarheid ervan.  Deze maatregelen beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang misbruik, vernietiging, verlies of enige andere handeling die een veilige bewaring van uw persoonsgegevens in het gedrang kunnen brengen.

Wat zijn uw rechten over de verwerking van uw persoonsgegevens?

De GDPR voorziet dat u zelf kunt bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.  Hierna een overzicht van uw rechten;

 • Recht op inzage: u heeft het recht om ten alle tijden uw persoonsgegevens op te vragen, die Ameleo van u verwerkt.
 • Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten corrigeren door Ameleo.
 • Recht op overdracht: Mocht u om eender welke reden de gegevens nodig hebben die bij Ameleo verwerkt worden, dan heeft u recht op overdracht. U zal dan op uw vraag een bestand ontvangen of kunnen ophalen met al uw persoonsgegevens om over te dragen aan eender wie u verkiest.
 • Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat Ameleo uw gegevens verwerkt? Dan wissen wij al uw gegevens op eenvoudig verzoek, zover onze wettelijke verplichting uw vraag niet overstijgen.
 • Recht op beperking van verwerking: Wilt u niet dat Ameleo bepaalde van uw gegevens verwerkt; ook tijdelijk? Dan heeft u het recht ons te vragen de verwerking (ook tijdelijk) op te schorten.

U kunt uw rechten eenvoudig uitoefenen door contact op te nemen met Ameleo zoals hiervoor omschreven.

Welk recht is van toepassing op dit privacybeleid?

Met uitzondering van andersluidende bepalingen van dwingend recht, is het Belgisch recht van toepassing op dit privacybeleid. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Kan het privacybeleid worden aangepast?

Ameleo behoudt zich het recht voor om deze privacy policy te allen tijde te wijzigen, maar steeds conform de toepasselijke wetten en bepalingen. Wij adviseren u daarom regelmatig deze policy ter kennis te nemen en zo geïnformeerd te blijven.

Dit privacybeleid werd het laatst gewijzigd en herzien op 05/05/2023.

Vragen?
Onze transitiecoaches staan voor je klaar.

Volg ons op LinkedIn
Diestsevest 32 bus 1a

3000 Leuven